Regulamin

Regulamin

 Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole PRO SPORT Piotr Wójcik, zwanej dalej „Szkołą”, klienci mają obowiązek zapoznać się z jej „Regulaminem”, a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą PRO SPORT Piotr Wójcik, ul. Partyzantów 68/5, 51-675 Wrocław, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Zajęcia w Szkole PRO SPORT Piotr Wójcik można rezerwować osobiście, telefonicznie, e-mailem lub poprzez stronę internetową www.surf-sarbsk.pl
 3. Termin i czas zajęć ustalamy indywidualnie wg preferencji kursanta oraz prognoz wiatrowych.
 4. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych „Lekcji” – 1h oraz „Kursów”: 4h, 8h lub 14h.
 5. Kurs 4h obejmuje 4h szkolenia z instruktorem.
 6. Kurs 8h obejmuje 8h szkolenia z instruktorem.
 7. Kurs 14h obejmuje 10h szkolenia z instruktorem oraz 4h wypożyczenia sprzętu.
 8. Na każde zajęcia kursantowi udostępniamy kompletny sprzęt, na który składa się: latawiec, bar, deska (przy odpowiednim poziomie zaawansowania), trapez, lisz, pianka, buty.
 9. Klienci Szkoły spotykają się z instruktorem w Szkole, ul. Przybrzeże 15, Sarbsk.
 10. W przypadku rezerwowania zajęć należy dokonać wpłaty zaliczki najpóźniej 7 dni przed planowaną datą zajęć. Dla pojedynczej Lekcji – 100zł, dla Kursu – 200zł.
 11. Należność za Lekcje zarezerwowaną, a nie opłaconą w całości należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem. W przypadku korzystania z Kursów należy opłacić całą kwotę należną za Kurs najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z Kursu.
 12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 13. Każda Lekcja oraz każdy z Kursów rozliczany jest indywidualnie.
 • Nie ma możliwości wliczenia zakupionej Lekcji do Kursu. Kurs należy dokupić osobno.
 • Nie ma możliwości rozszerzenia wykupionego Kursu poprzez dopłatę do Kursu z większą liczbą godzin. Należy wykupić kolejny Kurs.
 1. Jeśli zajęcia nie odbyły się ze względu na nieodpowiednie do szkolenia warunki atmosferyczne lub jeśli Szkoła nie może zrealizować zlecenia, zostaną przeniesione na inny termin.
 2. Podstawą do zmiany terminu lub anulowania zarezerwowanych zajęć przez Klienta jest zaświadczenie lekarskie. Należy jednak telefonicznie poinformować o tym fakcie pracownika Szkoły najpóźniej 2h przed planowanymi zajęciami. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo pobrania opłaty w wysokości 100% wartości zarezerwowanych zajęć.
 3. Prosimy o przybycie do Szkoły na 10 min. przed planowanymi zajęciami w celu dokonania formalności – m.in. podpisaniu informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Szkoły.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć Klient lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić instruktorowi informacje dotyczące stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz  ewentualnych przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 5. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 6. W  sytuacji spóźnienia się na zarezerwowane zajęcia przez Klienta, czas spóźnienia zostaje odliczany od łącznego czasu zajęć.
 7. Instruktor może odmówić kontynuowania zajęć w przypadku uporczywego niestosowania się Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku niewykorzystania wszystkich godzin Kursu jest możliwość ich wypływania do końca bieżącego sezonu bądź w następnych sezonach lub rozliczenie wykorzystanych godzin wg. stawki obowiązującej za pojedynczą Lekcję i dokonanie zwrotu nadpłaty klientowi.
 9. Po każdym kursie wystawiamy licencje IKO potwierdzającą umiejętności i wiedzę z zakresu kitesurfingu.
 10. Każdy wypadek na zajęciach z instruktorem Szkoły, musi być zgłoszony do biura Szkoły.
 11. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych prowadzonych przez Szkołę PRO SPORT Piotr Wójcik.
 12. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu rejestracji w bazie IKO oraz przesyłania im informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PRO SPORT Piotr Wójcik za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosowane do treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 13. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci podanego przez nich numeru telefonu przez PRO SPORT Piotr Wójcik w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 14. Szkoła oraz jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w Szkole.
 15. Wszelkie reklamacje Uczestnika winny mieć formę pisemną i być zgłaszane pracownika biura Szkoły w czasie trwania szkolenia lub do 7 dni po jego zakończeniu. Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania
 16. Opłacenie lekcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2013 r.
Translate »